ANBI Dierenhulpcentrum

ANBI

De Stichting Dierenhulpcentrum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Contactgegevens.

Stichting Dierenhulpcentrum Sittarderweg 4
6121 XH Born
E. dierinfo@home.nl

W. www.dierenhulpcentrum.nl RSIN 853237347

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid.

Het bestuur van de Stichting Dierenhulpcentrum bestaat uit drie personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functie van voorzitter wordt bekleed door Dhr. T. Koumans, de functie van secretaris/penningmeester wordt bekleed door Mw. O.J.M. Ploem. De bestuurders van de stichting ontvangen geen bezoldiging.

Doelstelling.

De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2 van de statuten:

De stichting stelt zich ten doel; Hulp bieden aan zieke, gewonde en verweesde of anderszins in nood verkerende dieren in de vorm van opvang, verzorging en revalidatie met als doel:

Gedomesticeerde dieren, in de ruimste zin des woords, die worden opgevangen te kunnen herplaatsen.

 •   Het beschermen van in nood verkerende dieren door het opkomen voor hun rechten die hun door de wet worden toegekend, of in gevallen waar de wetgeving en/of handhaving volgens de stichting in gebreke blijft, te strijden voor verbetering hiervan.
 •   Ruimte bieden aan maatschappelijke organisaties, instellingen en individuen door het geven van educatie, te werk stellen het bieden van hulpverlening in crisissituaties.
 •  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 •   Inkomsten uit activiteiten van de stichting.
 •   Sponsoring.
 •   Subsidies en donaties.
 •   Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 •   Alle andere verkrijgingen en baten.Beleidsplan.
  ( link maken naar beleidsplan ) ZIE APARTE BIJLAGE : Beleidsplan 2013-2023 DHCVerslag uitgeoefende activiteiten.
  ( link maken naar verslag ) NOG TE MAKEN DOOR ODA

  Financiële verantwoording.
  ( link maken naar verantwoording) NOG TE MAKEN DOOR PAUL/NATHALIE