Weblog

Hier komt straks mijn nieuwe weblog

 

BELEIDSPLAN

Het Beleidsplan Dierenhulpcentrum 2017-2027 beschrijft het beleid over de gehele linie. Niet alleen ten behoeve van schenkers, donateurs en sympathisanten, maar ook ten behoeve van de belastingdienst, die immers van een Algemeen Nut Beogende Instelling of ‘ANBI’ een actueel beleidsplan nodig heeft met: een verantwoording van de werkwijze, de manier van geld werven, het beheer van het vermogen en de besteding van het vermogen. Dit zijn voornamelijk thema’s in verband met het statutaire doel van de Stichting. Bovendien komen bestuurlijke thema’s aan de orde, zoals het financieel beleid, de bestuurlijke structuur en de tegenwoordige vereisten van goed bestuur. De namen van de bestuursleden worden vermeld aan het begin van het jaarverslag.

BELEIDSTHEMA’S IN VERBAND MET HET DOEL VAN DE STICHTING

Doel van de Stichting:
De doelstelling van de stichting staat vermeld in artikel 2 van de statuten:

De stichting stelt zich ten doel; Hulp bieden aan zieke, gewonde en verweesde of anderszins in nood verkerende dieren in de vorm van opvang, verzorging en revalidatie met als doel:

 • Gedomesticeerde dieren, in de ruimste zin des woords, die worden opgevangen te kunnen herplaatsen.
 • Het beschermen van in nood verkerende dieren door het opkomen voor hun rechten die hun door de wet worden toegekend, of in gevallen waar de wetgeving en/of handhaving volgens de stichting in gebreke blijft, te strijden voor verbetering hiervan.
 • Ruimte bieden aan maatschappelijke organisaties, instellingen en individuen door het geven van educatie, te werk stellen, het bieden van hulpverlening in crisissituaties.

• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Inkomsten uit activiteiten van de stichting.
 • Sponsoring.
 • Subsidies en donaties.
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • Alle andere verkrijgingen en baten.Doelgroep:De Stichting Dierenhulpcentrum is een nationaal georiënteerde organisatie gericht op het bieden van dier gerelateerde hulp, voorlichting, ondersteuning, educatie, verzorging, revalidatie en opvang voor een ieder die een beroep doet op de stichting.

  Missie:

  Het bieden van hulp in de vorm van opvang en revalidatie van zieke, gewonde, verweesde of anderszins in nood verkerende dieren.

  Gedomesticeerde dieren, in de ruimste zin des woords, opvangen en ervoor zorg dragen dat deze herplaatst worden bij de door de stichting zorgvuldig uitgekozen personen .

  Het beschermen van in nood verkerende dieren door het opkomen voor hun rechten die hun door de wet worden toegekend, of in gevallen waar de wetgeving en/of handhaving volgens de stichting in gebreke blijft, te strijden voor verbetering hiervan.

  Ruimte bieden aan maatschappelijke organisaties, instellingen en individuen door het geven van educatie, te werk stellen en het bieden van hulpverlening in crisissituaties.

  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Maatschappelijke belang:

In deze tijd van crisis en bezuinigingen zal niet alleen de stichting Dierenhulpcentrum alle mogelijke bronnen moeten aanboren om financieel gezond te blijven maar doet zich steeds meer het probleem voor, als gevolg van de crisis en toenemende werkeloosheid , dat een groeiend aantal mensen niet meer in staat is voldoende zorg te bieden aan hun (huis) dier (en). Hetzij in voeding, medische zorg of huisvesting. Meer dan ooit wordt er daarom beroep gedaan op de stichting Dierenhulpcentrum, om in vaak schrijnende gevallen, hulp te bieden aan deze groep van de Nederlandse bevolking. In veel voorkomende gevallen zonder financiële vergoeding voor de door de Stichting Dierenhulpcentrum gemaakte kosten.

De stichting Dierenhulpcentrum streeft ernaar om “aan de voorkant” te voorkomen dat dit soort probleemsituaties ontstaan door tijdig hulp te bieden en houd bewust de (financiële) drempel laag met betrekking tot het doen van afstand van een dier.

De stichting Dierenhulpcentrum bied hulp in de vorm van vervoer met hun daarvoor speciaal uitgeruste en aangepaste dierenambulance aan mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om hun dier(en) te vervoeren ten behoeve van bijvoorbeeld een bezoek aan de dierenarts.

De stichting Dierenhulpcentrum bied hulp aan diverse overheidsinstanties zoals gemeentes, Brandweer, Politie, GGD etc. in de vorm van het geven van advies, het invangen, opvangen, laten revalideren en herplaatsen van dieren.

De stichting Dierenhulpcentrum geeft educatie en voorlichting aan o.a. scholen en zorginstellingen over dieren en de verzorging daarvan.

De stichting Dierenhulpcentrum geeft advies en biedt ondersteuning aan dierenspeciaalzaken, zorgboerderijen en kinderboerderijen met het oogpunt het welzijn van de dieren te bevorderen c.q. te waarborgen.

FINANCIEEL BESTUURLIJKE THEMA’S

Fondswerven: inzicht en overleg

Een schenker of donateur kan voldoende geïnformeerd zijn en op grond daarvan spontaan tot een schenking komen, al of niet met een aangegeven bestemming, maar niet zelden is persoonlijk overleg gewenst. Dit overleg kan plaats vinden op initiatief van de schenker of op initiatief van de Stichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld als iemand blijk heeft gegeven van bijzondere interesse in bepaalde projecten. Het gesprek gaat soms over eenmalige schenkingen, soms over een periodieke schenking, dan weer over een legaat of over de zorg voor de gehele nalatenschap. Uit dit soort persoonlijk overleg kunnen intieme banden groeien, die bij de uiteindelijke besteding van de fondsen waardevol blijken. Immers, iedere steun aan de Stichting Dierenhulpcentrum is behalve geld ook een

stimulans voor de Stichting om door te blijven gaan met haar werk. Maar ook spontane schenkingen ervaren wij als een stimulans voor ons werk.

De stichting Dierenhulpcentrum kent een honderdtal vaste donateurs als het gaat om donaties en schenkingen minder dan € 100,00 per jaar en kent een twintigtal vaste donateurs als het gaat om donaties en schenkingen van meer dan € 100,00 per jaar.

Fondswervende instellingen richten zich met openbare acties tot het publiek, waarbij de kosten van fondswerving met de opbrengsten verrekend kunnen worden. Bij de Stichting Dierenhulpcentrum is dit anders. Schenkingen komen voornamelijk binnen door persoonlijke contacten, waarin vaak wezenlijke intenties worden aangegeven. De kosten van deze bijzondere vorm van aandacht laten zich niet berekenen, maar wij zijn dankbaar voor het feit dat schenkers ons werk belonen met nieuwe giften. Elke bijdrage, groot of klein, heeft betekenis voor ons.

Fondsen:

Het werd al even genoemd, elke schenking, elke aanvraag en elke toekenning wordt zorgvuldig geadministreerd in de boekhouding. Financiële exactheid is vanaf de oprichting een basisbeginsel van de Stichting Dierenhulpcentrum. Dit hangt samen met het serieus nemen van de idealen van de schenkers en donateurs . Willen wij die intenties bewust opnemen en verwerken, dan moeten wij die ook zorgvuldig administreren.

Financieel beleid en begrotingsbeleid:

Het meest wezenlijke deel van het financiële resultaat bestaat uit schenkingen en nalatenschappen. De schenkers en donateurs geven hiermee niet alleen belangrijke financiële steun, maar ook een sterke morele kracht die ons motiveert. De stichting wordt door de schenkers en donateurs gedragen. Dankzij onze schenkers en donateurs voelen wij ons gesteund om jaarlijks ons werk met veel passie uit te voeren.

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging en declareren geen reiskosten en/of onkostenvergoeding.

De financiële strategie en het begrotingsbeleid zijn bij de Stichting Dierenhulpcentrum een dienend en volgend, maar geen leidend beginsel. Het statutaire doel ‘Hulp bieden aan zieke, gewonde en verweesde of anderszins in nood verkerende dieren in de vorm van opvang, verzorging en revalidatie’ staat voorop.

De begroting functioneert in ons financiële beleid dus zo min mogelijk als een beperkend budget: wij houden onze handen vrij om zo veel mogelijk proactief in te spelen op de situatie die zich aandient. Wanneer een bepaald project niet kan worden gefinancierd, gaat de voorzitter gericht op zoek naar financiering vanwege het belang van dat specifieke doel. Het is, mag wel gezegd worden, een ambitieus beleid.

Tegelijkertijd moeten wij ook erg zuinig zijn. Het bestuur dwingt zich zelf zuinig te zijn. Het blijft moeilijk schipperen. Belemmeringen voor het bereiken van de doelstellingen ervaart het bestuur vooral in de kleine omvang van de organisatie. Financiële uitdagingen zijn er ook, vooral als een project van hoge kwaliteit onze financiële draagkracht te boven gaat en wij ons tot het uiterste inspannen om hulp van particulieren of collega stichtingen te verkrijgen. Hun hulp stemt tot grote dankbaarheid.

Onroerende zaken.

Het pand van de Stichting Dierenhulpcentrum aan de Sittarderweg 4 te Born herbergt het secretariaat, de opvang, opslagruimte en de veterinaire behandelruimte.

ALGEMEEN BESTUURLIJKE THEMA’S; GOED BESTUUR

Verantwoordelijk beleid.

Verantwoordelijk beleid betekent bewustzijn ten opzichte van cultuur en natuur. De term ‘cultuur’ houdt in de bereidheid om verantwoording af te leggen aan schenkers, donateurs en aan de belastingdienst. Wij leggen verantwoording af, waarin naast het beleidsplan, ook de jaarrekening, de plannen voor komend jaar, de begroting, en een overzicht van alle gesteunde projecten worden opgenomen. Bovendien wordt dit gepubliceerd op onze website.

Opmerkingen, vragen en voorstellen naar aanleiding van ons beleid zijn van harte welkom.

Een heldere structuur, transparante processen en het onderkennen van blinde vlekken bij bestuurders gelden als kenmerken van ‘Goed Bestuur’. Meestal wordt daarbij een systeem van gemaximeerde zittingstermijnen aanbevolen, maar de stichting Dierenhulpcentrum kiest voor een bestuur met affiniteit voor dier en milieu en selecteert het bestuur op grond van ervaring, passie en nuchtere kijk op zaken.

Houden wij de samenhang tussen dat alles echter voldoende in het bewustzijn? Dat eist een speciale aandacht. Gemaakte fouten zien wij als leermoment. Daarom zijn wij dankbaar als ze gesignaleerd worden.